Trang chủ » Điều khoản Dịch vụ

Điều khoản Dịch vụ

bởi ybai

Điều khoản dịch vụ

Công ty Cổ Phần Công Nghệ MODORO (được gọi là “MODORO”) là đơn vị cung cấp dịch vụ Thuê bao Ứng dụng Ybai Affiliate thông qua trang web ybai.vn và ybai.me, tuân theo thỏa thuận Điều khoản Dịch (ĐKDV) vụ này.
Bằng cách chấp nhận ĐKDV này hoặc bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web, Bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi ĐKDV này. Nếu Bạn tham gia ĐKDV này thay mặt cho một công ty hoặc pháp nhân khác, Bạn tuyên bố rằng Bạn có quyền ràng buộc pháp nhân đó và các chi nhánh của nó với các ĐKDV này, trong trường hợp đó, thuật ngữ “Bạn” hoặc “Của bạn” sẽ đề cập đến thực thể đó và các chi nhánh của nó. Nếu Bạn không có thẩm quyền đó, hoặc nếu Bạn không đồng ý với các ĐKDV này, Bạn không được chấp nhận các ĐKDV này và không được sử dụng Dịch vụ.

Bằng cách sử dụng tài khoản lưu trữ của Ybai Affiliate (“Dịch vụ”), tất cả các dịch vụ của MODORO, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau (“Điều khoản dịch vụ”).

MODORO có quyền cập nhật và thay đổi Điều khoản Dịch vụ theo thời gian mà không cần thông báo. Bất kỳ tính năng mới nào bổ sung hoặc nâng cao Dịch vụ hiện tại, bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới, sẽ phải tuân theo Điều khoản dịch vụ. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những thay đổi đó. Nếu bất kỳ thay đổi nào đối với ĐKDV này không được Bạn chấp nhận, biện pháp khắc phục duy nhất của Bạn là ngừng truy cập và sử dụng Dịch vụ.

Mô tả dịch vụ

“Dịch vụ” bao gồm (a) Trang web, (b) hệ thống theo dõi và tiếp thị liên kết của Ybai Affiliate, các công cụ và dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web và bởi API của Ybai Affiliate được cung cấp qua Trang web và (c) tất cả phần mềm, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và nội dung được cung cấp thông qua Trang web hoặc các dịch vụ hoặc được phát triển thông qua Ybai Affiliate (được gọi chung là “Nội dung”).
Bất kỳ tính năng mới nào được thêm vào hoặc bổ sung cho Dịch vụ cũng phải tuân theo ĐKDV này.

Truy cập và Sử dụng Dịch vụ

Theo các điều khoản và điều kiện của ĐKDV này, Bạn chỉ có thể truy cập và sử dụng Dịch vụ cho các mục đích kinh doanh nội bộ của Bạn như đã dự tính trong Thỏa thuận. Bạn sẽ không được: cấp phép, cấp phép lại, bán, bán lại, cho thuê, chuyển nhượng, phân phối, chia sẻ thời gian hoặc khai thác thương mại hoặc cung cấp Dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào, ngoài sự cho phép rõ ràng của ĐKDV này; sử dụng Dịch vụ để xử lý dữ liệu thay mặt cho bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào bất hợp pháp hoặc theo bất kỳ cách nào gây cản trở hoặc phá vỡ tính toàn vẹn hoặc hiệu suất của Dịch vụ và các thành phần của Dịch vụ.

Chỉ tuân theo quyền hạn chế để truy cập và sử dụng Dịch vụ được cấp rõ ràng cho Bạn theo ĐKDV này, tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với và đối với Dịch vụ và các thành phần của Dịch vụ sẽ vẫn thuộc về MODORO. Bạn không được sửa đổi, điều chỉnh hoặc tấn công Dịch vụ để ngụ ý sai bất kỳ sự tài trợ hoặc liên kết nào với MODORO, hoặc cố gắng đạt được quyền truy cập trái phép vào Dịch vụ hoặc các hệ thống hoặc mạng liên quan của Dịch vụ.

Bạn chịu trách nhiệm về tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, tin nhắn hoặc các tài liệu khác mà Bạn đăng hoặc truyền qua Dịch vụ theo cách khác. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của thông tin đăng nhập và tài khoản của Bạn và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các hoạt động xảy ra với thông tin đăng nhập hoặc tài khoản của Bạn. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng thông tin đăng nhập của Bạn chỉ có thể được sử dụng bởi một (1) người – một thông tin đăng nhập duy nhất được chia sẻ bởi nhiều người là không được phép. Hệ thống sẽ tự động phát hiện hành vi đó và Bạn đồng ý rằng MODORO có thể tính thêm phí hàng tháng cho bạn đối với hành vi đó.

MODORO có quyền truy cập vào bất kỳ hoặc tất cả các tài khoản của Bạn để đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật của Bạn. Chúng tôi sẽ duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, vật lý và kỹ thuật thích hợp để bảo vệ tính bảo mật, tính bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu của Bạn. Chúng tôi sẽ không tiết lộ dữ liệu của Bạn trừ khi bị pháp luật bắt buộc hoặc nếu được Bạn cho phép.

Bạn hiểu rằng quá trình xử lý kỹ thuật và truyền của Dịch vụ, bao gồm cả nội dung của Bạn, có thể được chuyển mà không được mã hóa và liên quan đến: truyền qua nhiều mạng khác nhau; thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của mạng hoặc thiết bị kết nối và truyền đến các nhà cung cấp bên thứ ba và các đối tác lưu trữ của MODORO để cung cấp phần cứng, phần mềm, mạng, lưu trữ và công nghệ liên quan cần thiết để vận hành và duy trì Dịch vụ. MODORO sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để xuất bản trên trang web hoặc thông báo cho Bạn về bất kỳ thời gian ngừng hoạt động theo kế hoạch nào của Dịch vụ.

Việc MODORO không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của ĐKDV này sẽ không phải là sự từ bỏ quyền đó. Bạn thừa nhận rằng ĐKDV này là hợp đồng giữa Bạn và MODORO, mặc dù nó là hợp đồng điện tử và không được ký bởi Bạn và MODORO, và nó điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ của Bạn và thay thế cho mọi thỏa thuận trước đây giữa Bạn và Chất Đơn vị.

Điều khoản tài khoản

 • Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để sử dụng Dịch vụ này.
 • Bạn phải là một con người. Không cho phép các tài khoản được đăng ký bởi “bot” hoặc các phương pháp tự động khác.
 • Bạn phải cung cấp tên đầy đủ hợp pháp của mình, địa chỉ email hợp lệ và bất kỳ thông tin nào khác được yêu cầu để hoàn tất quá trình đăng ký.
 • Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tên người dùng và mật khẩu của mình. MODORO không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn không tuân thủ nghĩa vụ bảo mật này.
 • Bạn chịu trách nhiệm về tất cả Nội dung được đăng và hoạt động diễn ra trong tài khoản của bạn (ngay cả khi Nội dung được đăng bởi những người khác có tài khoản trong tài khoản của bạn).
 • Bạn không được xuyên tạc bản thân hoặc lấy danh tính của người khác khi sử dụng dịch vụ này.
 • Bạn không được sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn không được vi phạm bất kỳ luật nào trong phạm vi quyền hạn của mình (bao gồm nhưng không giới hạn ở luật bản quyền).

Vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào trong số này sẽ dẫn đến việc chấm dứt Tài khoản của bạn. Mặc dù MODORO nghiêm cấm các hành vi như vậy và Nội dung trên Dịch vụ, bạn hiểu và đồng ý rằng MODORO không thể chịu trách nhiệm về Nội dung được đăng trên Dịch vụ và bạn vẫn có thể tiếp xúc với các tài liệu đó. Bạn đồng ý sử dụng Dịch vụ và tự chịu rủi ro.

Điều khoản thanh toán, hoàn lại tiền, nâng cấp và hạ cấp

Dịch vụ được lập hóa đơn trước hàng tháng và không được hoàn lại (trả khi bạn di chuyển). Sẽ không có khoản hoàn trả hoặc tín dụng cho một phần tháng sử dụng dịch vụ, hoàn phí nâng cấp / hạ cấp hoặc hoàn lại tiền cho những tháng không sử dụng với tài khoản mở. Để đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, không có trường hợp ngoại lệ nào được thực hiện. Tất cả các khoản phí không bao gồm tất cả các loại thuế, khoản thu hoặc nghĩa vụ do cơ quan thuế áp đặt và bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản thuế, khoản thu hoặc nghĩa vụ đó, chỉ ngoại trừ thuế của Hoa Kỳ (liên bang hoặc tiểu bang). Đối với bất kỳ nâng cấp hoặc hạ cấp nào trong cấp gói, thẻ tín dụng mà Bạn đã cung cấp sẽ tự động bị tính phí theo tỷ lệ mới vào chu kỳ thanh toán tiếp theo của Bạn. Hạ cấp Dịch vụ của bạn có thể làm mất Nội dung, tính năng hoặc dung lượng của Tài khoản của bạn. MODORO không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho tổn thất đó.

6. Thay đổi và cập nhật thanh toán

Chủ sở hữu tài khoản có quyền yêu cầu cập nhật thông tin thanh toán có trên các hóa đơn để sử dụng Dịch vụ. Bản cập nhật phải được yêu cầu qua email được gửi đến ybai@modoro.com.vn trong vòng 15 ngày đầu tiên kể từ lần phát hành hóa đơn cuối cùng. Thư báo ghi có và hóa đơn cập nhật có chứa thông tin thanh toán mới sẽ được cấp cho Bạn. Các yêu cầu được gửi sau 15 ngày kể từ lần phát hành cuối cùng sẽ bị từ chối và Bạn sẽ phải đợi hóa đơn mới được phát hành vào ngày thanh toán tiếp theo.

Giấy phép được lưu trữ trong máy chủ đám mây của chúng tôi

Email được gửi từ một tài khoản sẽ được lưu trong cơ sở dữ liệu trong khoảng thời gian 2 tháng.

Danh sách toàn diện các nhấp chuột thô sẽ được lưu trong cơ sở dữ liệu trong khoảng thời gian 6 tháng.

Xử lý ID VAT

Nếu khách hàng đã được chỉ định ID VAT phù hợp và hợp lệ (theo Luật Việt Nam), khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc áp dụng ID VAT vào trường cần thiết trong hồ sơ khách hàng của họ. MODORO sẽ không hoàn lại tiền cho bất kỳ khách hàng nào không tự áp dụng ID VAT của họ.

Hủy bỏ và chấm dứt

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc hủy tài khoản của mình một cách hợp lý.  Bạn có thể hủy tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng email được gửi đến bộ phận hỗ trợ của chúng tôi tới ybai@modoro.com.vn với yêu cầu hủy tài khoản. MODORO sẽ trả lời email này và hủy tài khoản của Bạn trong vòng một ngày làm việc. Bạn cần cung cấp bên cạnh tên miền còn có số thứ tự 2 lần xuất cuối cùng.

Tất cả Nội dung của bạn (văn bản và tệp) sẽ bị xóa ngay lập tức khỏi Dịch vụ khi hủy. Không thể khôi phục thông tin này sau khi tài khoản của bạn bị hủy.

Nếu bạn hủy Dịch vụ trước khi kết thúc tháng trả trước hiện tại, việc hủy của bạn sẽ có hiệu lực ngay lập tức và bạn sẽ không bị tính phí lại.

MODORO, theo quyết định riêng của mình, có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Dịch vụ hiện tại hoặc trong tương lai, hoặc bất kỳ dịch vụ MODORO nào khác, vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào. Việc chấm dứt Dịch vụ như vậy sẽ dẫn đến việc hủy kích hoạt hoặc xóa Tài khoản của bạn hoặc quyền truy cập của bạn vào Tài khoản của bạn, đồng thời tước bỏ và từ bỏ tất cả Nội dung trong Tài khoản của bạn. MODORO có quyền từ chối dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào.

Các sửa đổi đối với dịch vụ và giá cả

MODORO có quyền bất cứ lúc nào để sửa đổi hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) có hoặc không có thông báo và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Dịch vụ hiện tại và trong tương lai, tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn (bất kỳ phần nào trong đó) hoặc việc sử dụng Dịch vụ và xóa và loại bỏ bất kỳ nội dung nào của Bạn trong Dịch vụ, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm cả, nếu MODORO tin rằng Bạn đã vi phạm các ĐKDV này.

MODORO sẽ sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để liên hệ trực tiếp với Bạn qua email hoặc điện thoại để cảnh báo Bạn trước khi tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản của Bạn. Bất kỳ hoạt động nào bị nghi ngờ là gian lận, lạm dụng hoặc bất hợp pháp có thể là cơ sở để chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của Bạn, đều có thể được chuyển đến các cơ quan thực thi pháp luật thích hợp.

Giá của tất cả các Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí gói đăng ký hàng tháng đối với Dịch vụ, có thể thay đổi sau 30 ngày thông báo từ chúng tôi. Thông báo như vậy có thể được cung cấp bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các thay đổi lên Trang web MODORO hoặc chính Dịch vụ.

MODORO sẽ không chịu trách nhiệm với Bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.

Quyền sở hữu bản quyền và nội dung

Tất cả nội dung được đăng trên Dịch vụ phải tuân thủ luật bản quyền.

Chúng tôi khẳng định không có quyền sở hữu trí tuệ đối với tài liệu bạn cung cấp cho Dịch vụ. Hồ sơ và các tài liệu được tải lên của bạn vẫn là của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn hoặc bất kỳ ai khác có tài khoản trong tài khoản của bạn đặt bất kỳ nội dung nào ở chế độ công khai, bạn đồng ý cho phép người khác xem và chia sẻ Nội dung của bạn.

MODORO không sàng lọc trước Nội dung, nhưng MODORO và người được chỉ định có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) theo quyết định riêng của họ để từ chối hoặc xóa bất kỳ Nội dung nào có sẵn qua Dịch vụ.

Nâng cấp tùy chỉnh

Yêu cầu bổ sung về giao hàng tùy chỉnh có thể được đưa ra bằng cách gửi yêu cầu đến MODORO dưới hình thức liên lạc qua email tới ybai@modoro.com.vn  MODORO có quyền từ chối yêu cầu giao hàng theo yêu cầu. Nếu yêu cầu giao hàng theo yêu cầu được chấp nhận, một thỏa thuận dựa trên yêu cầu giữa Bạn và MODORO sẽ được ký kết trong đó nêu chi tiết các yêu cầu và thông số kỹ thuật của Giao hàng theo yêu cầu. Thỏa thuận là sự chấp thuận bằng văn bản được thực hiện dưới hình thức liên lạc qua email. Đầu ra của việc giao hàng theo yêu cầu trở thành tài sản trí tuệ độc quyền của MODORO và Bạn đồng ý rằng đầu ra có thể được sử dụng trong tương lai để các khách hàng bên thứ 3 của MODORO sử dụng nhiều hơn. Giá của Giao hàng theo yêu cầu sẽ được thỏa thuận trước và sẽ được cung cấp tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Điều kiện chung

Việc sử dụng Dịch vụ của bạn là rủi ro duy nhất của Bạn. Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có”.

Hỗ trợ kỹ thuật chỉ được cung cấp cho các chủ tài khoản thanh toán và chỉ có sẵn qua email, điện thoại và trò chuyện trực tuyến trong các ngày làm việc 8:00 – 16:00 GMT + 7.

Bạn hiểu rằng MODORO sử dụng các nhà cung cấp bên thứ ba và các đối tác lưu trữ để cung cấp phần cứng, phần mềm, mạng, bộ nhớ và công nghệ liên quan cần thiết để chạy Dịch vụ.

Bạn không được sửa đổi, điều chỉnh hoặc hack Dịch vụ hoặc sửa đổi trang web khác nhằm ngụ ý sai rằng nó được liên kết với Dịch vụ, MODORO hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác của MODORO.

Bạn không thể thiết kế ngược hoặc sử dụng lại mã nguồn đang ở chế độ xem công khai. Điều này bao gồm bất kỳ và tất cả javascript.

Bạn đồng ý không sao chép, nhân bản, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ, việc sử dụng Dịch vụ, mã máy tính cung cấp cho Dịch vụ hoặc quyền truy cập vào Dịch vụ mà không có sự cho phép của MODORO.

Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ xóa Nội dung và Tài khoản có chứa Nội dung mà chúng tôi tùy ý xác định là bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm hoặc có thể bị phản đối hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc các Điều khoản dịch vụ này.

Lạm dụng bằng lời nói, thể chất, văn bản hoặc các hành vi lạm dụng khác (bao gồm cả đe dọa lạm dụng hoặc bị trừng phạt) của bất kỳ khách hàng, nhân viên, thành viên hoặc viên chức của MODORO nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt tài khoản ngay lập tức.

Bạn hiểu rằng quá trình xử lý kỹ thuật và truyền của Dịch vụ, bao gồm cả Nội dung của bạn, có thể được truyền mà không được mã hóa và liên quan đến (a) truyền qua các mạng khác nhau; và (b) các thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của mạng hoặc thiết bị kết nối.

Bạn không được tải lên, đăng, lưu trữ hoặc truyền email hoặc tin nhắn “spam” không được yêu cầu. Điều này cũng bao gồm các chương trình thư Chọn không tham gia. Chúng tôi có quyền dừng tài khoản của bạn nếu các quy tắc này bị vi phạm.

Bạn không được truyền bất kỳ sâu hoặc vi rút hoặc bất kỳ mã nào có tính chất phá hoại.

Nếu việc sử dụng băng thông của bạn vượt quá giới hạn hàng tháng hoặc vượt quá đáng kể mức sử dụng băng thông trung bình, chúng tôi có quyền tạm ngưng ngay lập tức tài khoản của bạn hoặc điều chỉnh lưu trữ tệp của bạn cho đến khi bạn có thể giảm mức tiêu thụ băng thông hoặc nâng cấp tài khoản của mình.

MODORO không đảm bảo rằng (i) dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn, (ii) dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi, (iii) kết quả có thể nhận được từ việc sử dụng dịch vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy, (iv) chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác mà bạn mua hoặc có được thông qua dịch vụ sẽ đáp ứng mong đợi của bạn.

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng MODORO sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc mẫu mực, bao gồm nhưng không giới hạn ở, thiệt hại do mất lợi nhuận, thiện chí, sử dụng, dữ liệu hoặc các tổn thất vô hình khác (thậm chí nếu MODORO đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó), do: (i) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ; (ii) chi phí mua hàng hóa và dịch vụ thay thế phát sinh từ bất kỳ hàng hóa, dữ liệu, thông tin hoặc dịch vụ nào được mua hoặc có được hoặc các thông điệp nhận được hoặc các giao dịch được thực hiện thông qua hoặc từ dịch vụ; (iii) truy cập trái phép hoặc thay đổi việc truyền hoặc dữ liệu của bạn; (iv) tuyên bố hoặc hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào về dịch vụ; hoặc (v) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến dịch vụ.

Việc MODORO không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Điều khoản dịch vụ sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Điều khoản Dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và MODORO và chi phối việc sử dụng Dịch vụ của bạn, thay thế mọi thỏa thuận trước đây giữa bạn và MODORO (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ phiên bản trước nào của Điều khoản dịch vụ).

Các câu hỏi về Điều khoản dịch vụ sẽ được gửi đến ybai@modoro.com.vn

Ybai Affiliate

Bằng cách sử dụng tài khoản được lưu trữ trên Mạng lưới Đơn vị Liên kết Đăng (“Dịch vụ”), tất cả các dịch vụ của MODORO, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau (“Điều khoản Dịch vụ”).

MODORO có quyền cập nhật và thay đổi Điều khoản Dịch vụ theo thời gian mà không cần thông báo. Bất kỳ tính năng mới nào bổ sung hoặc nâng cao Dịch vụ hiện tại, bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới, sẽ phải tuân theo Điều khoản dịch vụ. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những thay đổi đó

Điều khoản tài khoản

 • Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để sử dụng Dịch vụ này.
 • Bạn phải là một con người. Không cho phép các tài khoản được đăng ký bởi “bot” hoặc các phương pháp tự động khác.
 • Bạn phải cung cấp tên đầy đủ hợp pháp của mình, địa chỉ email hợp lệ và bất kỳ thông tin nào khác được yêu cầu để hoàn tất quá trình đăng ký.
 • Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tên người dùng và mật khẩu của mình. MODORO không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn không tuân thủ nghĩa vụ bảo mật này.
 • Bạn chịu trách nhiệm về tất cả Nội dung được đăng và hoạt động diễn ra trong tài khoản của bạn (ngay cả khi Nội dung được đăng bởi những người khác có tài khoản trong tài khoản của bạn).
 • Bạn không được xuyên tạc bản thân hoặc lấy danh tính của người khác khi sử dụng dịch vụ này.
 • Bạn không được sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn không được vi phạm bất kỳ luật nào trong phạm vi quyền hạn của mình (bao gồm nhưng không giới hạn ở luật bản quyền).

Vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào trong số này sẽ dẫn đến việc chấm dứt Tài khoản của bạn. Mặc dù MODORO nghiêm cấm các hành vi như vậy và Nội dung trên Dịch vụ, bạn hiểu và đồng ý rằng MODORO không thể chịu trách nhiệm về Nội dung được đăng trên Dịch vụ và bạn vẫn có thể tiếp xúc với các tài liệu đó. Bạn đồng ý sử dụng Dịch vụ và tự chịu rủi ro.

Điều khoản thanh toán, hoàn lại tiền, nâng cấp vài tải xuống

Cần có thẻ tín dụng hợp lệ cho các tài khoản thanh toán. Tất cả các khoản thanh toán định kỳ đều được xử lý bởi bộ xử lý thanh toán 2checkout của chúng tôi.

Dịch vụ được lập hóa đơn trước hàng tháng và không được hoàn lại. Sẽ không có khoản hoàn lại hoặc tín dụng cho một phần tháng dịch vụ, hoàn lại nâng cấp / hạ cấp hoặc hoàn lại tiền cho những tháng không sử dụng với tài khoản mở. Để đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, không có trường hợp ngoại lệ nào được thực hiện.

Tất cả các khoản phí không bao gồm tất cả các loại thuế, khoản thu hoặc các nghĩa vụ do cơ quan thuế áp đặt và bạn phải chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản thuế, khoản thu hoặc nghĩa vụ đó.

Đối với bất kỳ nâng cấp hoặc hạ cấp nào trong cấp độ gói, thẻ tín dụng bạn đã cung cấp sẽ bị tính phí theo tỷ lệ mới và chu kỳ thanh toán sẽ được đặt lại. Lệnh cũ lặp lại sẽ được nhóm của chúng tôi dừng lại.

Hạ cấp Dịch vụ của bạn có thể làm mất Nội dung, tính năng hoặc dung lượng của Tài khoản của bạn. MODORO không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho tổn thất đó.

Hủy bỏ và chấm dứt

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc hủy tài khoản của mình một cách hợp lý. Bạn có thể hủy tài khoản của mình bất kỳ lúc nào bằng email tới bộ phận hỗ trợ của chúng tôi. Bạn cần cung cấp bên cạnh tên miền cũng ngoái  2checkout  số thứ tự.

Tất cả Nội dung của bạn (văn bản và tệp) sẽ bị xóa ngay lập tức khỏi Dịch vụ khi hủy. Không thể khôi phục thông tin này sau khi tài khoản của bạn bị hủy.

Nếu bạn hủy Dịch vụ trước khi kết thúc tháng trả trước hiện tại, việc hủy của bạn sẽ có hiệu lực ngay lập tức và bạn sẽ không bị tính phí lại. Chúng tôi sẽ không xử lý hoàn lại một phần tiền trong trường hợp bạn đã dừng tài khoản của mình ở giữa chu kỳ thanh toán.

MODORO, theo quyết định riêng của mình, có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng Dịch vụ hiện tại hoặc trong tương lai, hoặc bất kỳ dịch vụ MODORO nào khác, vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào. Việc chấm dứt Dịch vụ như vậy sẽ dẫn đến việc hủy kích hoạt hoặc xóa Tài khoản của bạn hoặc quyền truy cập của bạn vào Tài khoản của bạn, đồng thời tước bỏ và từ bỏ tất cả Nội dung trong Tài khoản của bạn. MODORO có quyền từ chối dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào.

Sửa đổi dịch vụ và giá

MODORO có quyền bất cứ lúc nào và bất cứ lúc nào để sửa đổi hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) có hoặc không có thông báo.

Giá của tất cả các Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí gói đăng ký hàng tháng đối với Dịch vụ, có thể thay đổi sau 30 ngày thông báo từ chúng tôi. Thông báo như vậy có thể được cung cấp bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các thay đổi lên Trang web MODORO hoặc chính Dịch vụ.

MODORO sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.

Bản quyền và sửa hữu nội dung

Tất cả nội dung được đăng trên Dịch vụ phải tuân thủ luật bản quyền của Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu.

Chúng tôi khẳng định không có quyền sở hữu trí tuệ đối với tài liệu bạn cung cấp cho Dịch vụ. Hồ sơ và các tài liệu được tải lên của bạn vẫn là của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn hoặc bất kỳ ai khác có tài khoản trong tài khoản của bạn đặt bất kỳ nội dung nào ở chế độ công khai, bạn đồng ý cho phép người khác xem và chia sẻ Nội dung của bạn.

MODORO không sàng lọc trước Nội dung, nhưng MODOROg và người được chỉ định có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) theo quyết định riêng của họ để từ chối hoặc xóa bất kỳ Nội dung nào có sẵn qua Dịch vụ.

Giao hàng tùy chỉnh

Yêu cầu bổ sung về giao hàng tùy chỉnh có thể được đưa ra bằng cách gửi yêu cầu đến MODORO dưới hình thức liên lạc qua email tới ybai@modoro.com.vn . MODORO có quyền từ chối yêu cầu giao hàng theo yêu cầu. Nếu yêu cầu giao hàng theo yêu cầu được chấp nhận, một thỏa thuận dựa trên yêu cầu giữa Bạn và MODORO sẽ được ký kết trong đó nêu chi tiết các yêu cầu và thông số kỹ thuật của Giao hàng theo yêu cầu. Thỏa thuận là sự chấp thuận bằng văn bản được thực hiện dưới hình thức liên lạc qua email. Đầu ra của việc giao hàng theo yêu cầu trở thành tài sản trí tuệ độc quyền của MODORO và Bạn đồng ý rằng đầu ra có thể được sử dụng trong tương lai để các khách hàng bên thứ 3 của MODORO sử dụng nhiều hơn. Giá của Giao hàng theo yêu cầu sẽ được thỏa thuận trước và sẽ được cung cấp tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Điều kiện chung

Việc sử dụng Dịch vụ của bạn là rủi ro duy nhất của bạn. Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có”.

Hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp cho tất cả các chủ tài khoản và có sẵn qua email, điện thoại và trò chuyện trực tuyến trong những ngày làm việc.

Bạn hiểu rằng MODORO sử dụng các nhà cung cấp bên thứ ba và các đối tác lưu trữ để cung cấp phần cứng, phần mềm, mạng, bộ nhớ và công nghệ liên quan cần thiết để chạy Dịch vụ.

Bạn không được sửa đổi, điều chỉnh hoặc hack Dịch vụ hoặc sửa đổi trang web khác nhằm ngụ ý sai rằng nó được liên kết với Dịch vụ, MODORO hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác của MODORO

Bạn không thể thiết kế ngược hoặc sử dụng lại mã nguồn đang ở chế độ xem công khai. Điều này bao gồm bất kỳ và tất cả javascript.

Bạn đồng ý không sao chép, nhân bản, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ, việc sử dụng Dịch vụ, mã máy tính cung cấp cho Dịch vụ hoặc quyền truy cập vào Dịch vụ mà không có sự cho phép của MODORO.

Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ xóa Nội dung và Tài khoản có chứa Nội dung mà chúng tôi tùy ý xác định là bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm hoặc có thể bị phản đối hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc các Điều khoản dịch vụ này.

Lạm dụng bằng lời nói, thể chất, văn bản hoặc các hành vi lạm dụng khác (bao gồm cả đe dọa lạm dụng hoặc bị trừng phạt) của bất kỳ khách hàng, nhân viên, thành viên hoặc viên chức của MODORO nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt tài khoản ngay lập tức.

Bạn hiểu rằng quá trình xử lý kỹ thuật và truyền của Dịch vụ, bao gồm cả Nội dung của bạn, có thể được truyền mà không được mã hóa và liên quan đến (a) truyền qua các mạng khác nhau; và (b) các thay đổi để phù hợp và thích ứng với các yêu cầu kỹ thuật của mạng hoặc thiết bị kết nối.

Bạn không được tải lên, đăng, lưu trữ hoặc truyền email hoặc tin nhắn “spam” không được yêu cầu.

Bạn không được truyền bất kỳ sâu hoặc vi rút hoặc bất kỳ mã nào có tính chất phá hoại.

Nếu việc sử dụng băng thông của bạn vượt quá giới hạn hàng tháng, chúng tôi có quyền tạm ngưng tài khoản của bạn ngay lập tức cho đến khi bạn có thể giảm mức tiêu thụ băng thông hoặc nâng cấp tài khoản của mình.

MODORO không đảm bảo rằng (i) dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn, (ii) dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi, (iii) kết quả có thể nhận được từ việc sử dụng dịch vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy, (iv) chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác mà bạn mua hoặc có được thông qua dịch vụ sẽ đáp ứng mong đợi của bạn.

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng MODORO sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc mẫu mực, bao gồm nhưng không giới hạn ở, thiệt hại do mất lợi nhuận, thiện chí, sử dụng, dữ liệu hoặc các tổn thất vô hình khác (thậm chí nếu MODOROg đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó), do: (i) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ; (ii) chi phí mua hàng hóa và dịch vụ thay thế phát sinh từ bất kỳ hàng hóa, dữ liệu, thông tin hoặc dịch vụ nào được mua hoặc có được hoặc các thông điệp nhận được hoặc các giao dịch được thực hiện thông qua hoặc từ dịch vụ; (iii) truy cập trái phép hoặc thay đổi việc truyền hoặc dữ liệu của bạn; (iv) tuyên bố hoặc hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào về dịch vụ; hoặc (v) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến dịch vụ.

Việc MODORO không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Điều khoản dịch vụ sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Điều khoản Dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và MODORO và chi phối việc sử dụng Dịch vụ của bạn, thay thế mọi thỏa thuận trước đây giữa bạn và MODORO (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ phiên bản trước nào của Điều khoản dịch vụ).

Các câu hỏi về Điều khoản Dịch vụ sẽ được gửi đến bộ phận hỗ trợ tại MODORO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YBAI AFFILIATE

YBAI không phải chỉ là một dự án, nó là tình yêu, tâm huyết và sự nỗ lực của đội ngũ MODORO cho sứ mệnh số hoá 10,000 doanh nghiệp Việt.

Tầm nhìn

1,000,000 Affiliates​

10,000 Vendors​

Về chúng tôi

@2021 – All Right Reserved by MODORO
Giấy phép kinh doanh số 4201 768 504 cấp ngày 22/11/2017 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Khánh Hoà, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 06/03/2019.