Ảnh thành viên
  • Đại Đông Dương
  • Địa điểm:Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam