Ảnh thành viên
  • Chatluongtot Nhua
  • Địa điểm:Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam