Ảnh thành viên
  • Quốc Miên
  • Địa điểm:Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam