Ảnh thành viên
  • Sống Thật
  • Địa điểm:Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam